Speech of  Mufti Taqi Usmani Sahib

Date: 20-07-2014

آخری عشرہ اب بھی توبہ کا وقت ہے Akheri Ashrah Ab Bhi Tauba Ka Waqt Hai